آمار مدارس دوره ابتدایی در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري و روستايي)

 آمار مدارس دوره ابتدایی در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري)
 
 آمار مدارس دوره اول متوسطه  در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري و روستايي)
 
 آمار مدارس دوره اول متوسطه  در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري)
 
 آمار مدارس دوره متوسطه نظري در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري و روستايي) 

 آمار مدارس دوره متوسطه نظري در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري)

 آمار هنرستانهاي فني حرفه اي در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري و روستايي)
 
آمار هنرستانهاي فني حرفه اي در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري)
آمار كل هنرستان هاي  دوره كاردانش در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غيردولتي و جنس در سال تحصيلی 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي)

آمار كل هنرستان هاي  دوره كاردانش در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غيردولتي و جنس در سال تحصيلی 1400-1399 (مناطق شهري)
آمار مدارس كل دوره ها در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غير دولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري و روستايي)
آمار مدارس كل دوره ها در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غير دولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري)
آمار مدارس كل دوره ها در مناطق استان اصفهان (بدون بزرگسال ) به تفكيك نوع واحد سازمانی در سال تحصيلي 1400-1399(مناطق شهري و روستايي)
آمار کلاس (دولتي و غیردولتی) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستایی)
آمار کلاس (دولتي و غیردولتی) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري)
آمار کلاس (دولتي) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستایی)
آمار کلاس (دولتي) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري)
آمار كلاس هاي دوره ي ابتدايي (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار كلاس هاي دوره ي ابتدايي (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري )
آمار كلاس هاي دوره ي اول متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري وروستايي )
آمار كلاس هاي دوره ي اول متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار كلاس هاي پسرانه دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار كلاس هاي پسرانه دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار كلاس هاي دخترانه دوره دوم متوسطه   (دولت) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار كلاس هاي دخترانه دوره دوم متوسطه (دولتي ) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار کلاس كل دوره ها در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك ، دولتی، غير دولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي)
آمار کلاس كل دوره ها در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك ، دولتی، غير دولتي و جنس در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري)
آمار دانش آموزان (دولتي و غير دولتي) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان (دولتي و غير دولتي) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري)
آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي ( دولتي و غيردولتي) در مناطق استان اصفهان( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي ( دولتي و غيردولتي) در مناطق استان اصفهان( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري )
آمار دانش آموزان دوره ي اول متوسطه( دولتي و غير دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان دوره ي اول متوسطه( دولتي و غير دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (دولتي وغيردولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (دولتي وغيردولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (دولتي وغيردولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (دولتي وغيردولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه (دولتي وغيردولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه (دولتي وغيردولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان (دولتي) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان (دولتي) دوره هاي مختلف تحصيلي استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري)
آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي ( دولتي) در مناطق استان اصفهان( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي ( دولتي) در مناطق استان اصفهان( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي  1400-1399 ( مناطق شهري )
آمار دانش آموزان  دوره ي اول متوسطه( دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان  دوره ي اول متوسطه( دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه (دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري)
آمار دانش آموزان کل دوره‏ها ( دولتي و غير دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و دوره در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستایی)
آمار دانش آموزان کل دوره‏ها ( دولتي) در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و دوره در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستایی)
آمار مدارس آموزش و پرورش استثنایی بر حسب دوره تحصیلی  در سال تحصیلی 1400-1399 
آمار دانش آموزان آموزش و پرورش استثنایی  بر حسب جنس و دوره تحصیلی در سال تحصیلی 1400-1399 
آمار نوآموزان دورة پيش دبستاني  استان اصفهان به تفکیک محل و جنس در سال تحصيلي 1400-1399 
آمار دانش آموزان پایه دهم مدارس خاص در مناطق استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستایی)
آمار تعداد مدارس شبانه ‏روزی استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفكيك نوع واحد سازمانی 1400-1399 ( مناطق شهري و روستایی)
آمار دانش آموزان مدارس شبانه روزی استان اصفهان ( بدون بزرگسال ) به تفکیک پايه و دوره تحصیلی در سال تحصيلي 1400-1399 ( مناطق شهري و روستايي)
آمار كل كاركنان آموزش و پرورش استان اصفهان به تفكيك  نوع استخدام و جنس در سال تحصيلی 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي) 
آمار كاركنان رسمي و پيماني آموزش و پرورش استان اصفهان به تفكيك دوره ، نوع استخدام و جنس در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي) 
آمار كاركنان رسمي و پيماني در مناطق آموزشی استان اصفهان به تفكيك نوع استخدام و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري و روستايي) 
آمار كاركنان رسمي و پيماني دوره ابتدایی در استان اصفهان به تفكيك نوع استخدام و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري و روستايي) 
آمار كاركنان رسمي و پيماني دوره اول متوسطه در استان اصفهان به تفكيك نوع استخدام و جنس در سال تحصيلي  1400-1399 (مناطق شهري و روستايي) 
آمار كاركنان رسمي و پيماني دوره دوم متوسطه استان اصفهان به تفكيك نوع استخدام و جنس در سال تحصيلي 1400-1399 (مناطق شهري و روستايي) 
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني كل دوره ها استان اصفهان به تفكيك گروه ( مرد و زن ) در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره ابتدايي در استان اصفهان به تفكيك گروه ( مرد و زن ) در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره اول متوسطه استان اصفهان به تفكيك گروه ( مرد و زن ) در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره دوم  متوسطه (نظری) استان اصفهان به تفكيك گروه ( مرد و زن ) در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره دوم  متوسطه (فنی حرفه ای و کاردانش) استان اصفهان به تفكيك گروه ( مرد و زن ) در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني آموزش استثنایی استان اصفهان به تفكيك گروه ( مرد و زن ) در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني مدارس شبانه ‏روزی استان اصفهان به تفكيك پست آمار در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره های تحصیلی استان اصفهان بر حسب مدرک تحصیلی در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري وروستايي)
آمار معلمان رسمي و پيماني دوره های تحصیلی استان اصفهان بر حسب مدرک تحصیلی در سال تحصيلي 1400-1399 (شهري و روستايي)
پوشش تحصيلي واقعي، نرخ تکرار پایه، ارتقاء و ترک تحصیل دوره اول و دوم متوسطه سال تحصيلي 1400-1399
نرخ جذب خالص و پوشش تحصيلي واقعي دوره ابتدايي سال تحصيلي 1400-1399