آمار مدارس دوره ابتدایی ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري وروستايي)
 آمار مدارس دوره ابتدایی ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري)
 آمار مدارس دوره اول متوسطه ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري وروستايي)

 آمار مدارس دوره اول متوسطه ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري)
 آمار مدارس دوره متوسطه نظري ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري وروستايي)

 آمار  مدارس دوره متوسطه نظري ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري)

 آمار هنرستانهاي فني حرفه اي( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري وروستايي)

 آمار هنرستانهاي فني حرفه اي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي و غيردولتي و جنس (مناطق شهري)
 آمار هنرستان هاي دوره كاردانش( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غيردولتي و جنس (مناطق شهري و روستايي)

 آمار  هنرستان هاي دوره كاردانش ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غيردولتي و جنس(مناطق شهري)
 آمار مدارس كل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غير دولتي و جنس (مناطق شهري و روستايي)

 آمار مدارس كل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك دولتي ، غير دولتي و جنس (مناطق شهري)
 آمار مدارس كل دوره ها(بدون بزرگسال ) به تفكيك نوع واحد سازمانی (مناطق شهري و روستايي)

 آمار کلاس (دولتي و غیردولتی) کل دوره ها (بدون بزرگسال) به تفكيك جنس و پايه (مناطق شهري و روستایی)
 آمار کلاس (دولتي) کل دوره ها (بدون بزرگسال) به تفكيك جنس و پايه (مناطق شهري و روستایی)
 آمار كلاس هاي دوره ي ابتدايي دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري و روستايي )
 آمار كلاس هاي دوره ي ابتدايي دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري )
 آمار كلاس هاي دوره ي اول متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري وروستايي )
 آمار كلاس هاي دوره ي اول  متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري)
 آمار كلاس هاي پسرانه دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي)
 آمار كلاس هاي پسرانه دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آمار كلاس هاي دخترانه دوره دوم متوسطه دولتي( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي)
 آمار كلاس هاي دخترانه دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آمار کلاس كل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك ، دولتی، غير دولتي و جنس (مناطق شهري و روستايي)
 آمار دانش آموزان (دولتي و غير دولتي ) کل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه(مناطق شهري و روستايي)

 آمار دانش آموزان (دولتي و غير دولتي ) کل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه (مناطق شهري)
 آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي دولتي و غيردولتي( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري و روستايي)
 آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي دولتي و غيردولتي( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري )
 آمار دانش آموزان دوره ي اول متوسطه دولتي و غير دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري و روستايي)

 آمار دانش آموزان دوره ي اول متوسطه دولتي و غير دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه دولتي و غيردولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي )
 آماردانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه دولتي وغيردولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دولتي وغيردولتي (بدون بزرگسال) به تفكيك پايه و رشته (مناطق شهري و روستايي)
 آماردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دولتي وغيردولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه دولتي و غيردولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي )
 آماردانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه دولتي و غيردولتي( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آمار دانش آموزان (دولتي) کل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه (مناطق شهري و روستايي)
 آمار دانش آموزان (دولتي) کل دوره ها ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه (مناطق شهري)
 آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي دولتي( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري و روستايي)
 آمار دانش آموزان دوره ي ابتدايي دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري )
 آمار دانش آموزان دوره ي اول متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري و روستايي)
 آمار دانش آموزان دوره ي اول متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و پايه ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي )
 آماردانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي )
 آماردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستايي )
 آماردانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري)
 آماردانش آموزان پایه دهم مدارس خاص  ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه و رشته ( مناطق شهري و روستایی)
 آمار مدارس  آموزش و پرورش استثنایی بر حسب دوره تحصیلی  
 آمار دانش آموزان آموزش و پرورش استثنایی  بر حسب جنس ودوره تحصیلی 
 آمار نوآموزان دورة پيش دبستاني به تفکیک محل و جنس  
 آمار كل كاركنان به تفكيك  نوع استخدام و جنس (مناطق شهري و روستايي) 
 آمار كاركنان  رسمي و پيماني به تفكيك دوره ، نوع استخدام و جنس (مناطق شهري و روستايي) 
 آمار كاركنان  رسمي و پيماني به تفكيك دوره ، نوع استخدام و جنس (مناطق شهري) 
 آمار كاركنان رسمي وپيماني در مناطق به تفكيك نوع استخدام و جنس (مناطق شهري و روستايي) 
 آمار كاركنان رسمي وپيماني دوره ابتدایی به تفكيك نوع استخدام و جنس (مناطق شهري و روستايي) 
 آمار كاركنان رسمي وپيماني دوره اول متوسطه  به تفكيك نوع استخدام و جنس (مناطق شهري و روستايي) 
 آمار كاركنان رسمي وپيماني دوره دوم متوسطه به تفكيك نوع استخدام و جنس (مناطق شهري و روستايي) 
 آمار  كاركنان آموزشی رسمي  وپيماني كل دوره ها به تفكيك گروه (شهري وروستايي)
آمار  كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره ابتدايي به تفكيك گروه (شهري وروستايي)
 آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره اول متوسطه به تفكيك گروه (شهري وروستايي)
 آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره دوم  متوسطه (نظری) به تفكيك گروه (شهري وروستايي)
 آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره دوم  متوسطه (فنی حرفه ای و کاردانش) به تفكيك گروه (شهري وروستايي)
 آمار كاركنان آموزشی رسمي و پيماني آموزش استثنایی  به تفكيك گروه (شهري وروستايي)
 آمار  كاركنان آموزشی رسمي و پيماني دوره های تحصیلی بر حسب مدرک تحصیلی (شهري وروستايي)
 آمار  معلمان رسمي و پيماني دوره های تحصیلی بر حسب مدرک تحصیلی (شهري و روستايي)
 آمار دانش آموزان کل دوره‏ ها دولتي و غير دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و دوره ( مناطق شهري و روستایی)
 آمار دانش آموزان  کل دوره‏ ها دولتي ( بدون بزرگسال ) به تفكيك جنس و دوره ( مناطق شهري و روستایی)

 آمار كاركنان مدارس رسمي  وپيماني كل دوره ها (شهري وروستايي)