آمار آموزشگاه، کلاس و دانش‏ آموز دوره‏ های تحصیلی به تفکیک نوع اداره و جنسیت
 

 آمار کلاس و دانش‏ آموز دوره ‏های تحصیلی به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی (دولتی و غیردولتی شهری روستایی)
 

 آمار کلاس و دانش‏ آموز دوره های تحصیلی به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی (دولتی و غیردولتی روستایی)
 

 آمار کلاس و دانش ‏آموز دوره های تحصیلی به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی (دولتی شهری روستایی)
 

 آمار کلاس و دانش ‏آموز دوره های تحصیلی به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی (دولتی روستایی)
 

 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش‏ آموز دوره پیش دبستانی به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی
 

 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش‏ آموز همه دوره ها به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی(دولتی و غیردولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش ‏آموز همه دوره ها به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی(دولتی)
 

  آمار آموزشگاه، کلاس و دانش ‏آموز دوره  ابتدایی به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی  (دولتی و غیردولتی)
 

 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش ‏آموز دوره  ابتدایی به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی)
 

 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش‏ آموز  متوسطه اول به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی وغیردولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش ‏آموز  متوسطه اول به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش‏ آموز متوسطه دوم ( نظری) به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی وغیردولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش‏ آموز متوسطه دوم ( نظری) به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش ‏آموز متوسطه دوم ( فنی) به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی وغیردولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش ‏آموز متوسطه دوم ( فنی) به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی (دولتی)


 آمار دانش‏ آموزان دوره تحصیلی ابتدایی به تفکیک پایه تحصیلی  و منطقه آموزشی


 آمار دانش آموزان  متوسطه اول به تفکیک جنسیت، پایه تحصیلی  و منطقه آموزشی


 آمار دانش آموز پسر متوسطه دوم دولتی به تفکیک پایه، شاخه تحصیلی و منطقه آموزشی


 آمار دانش آموز دختر متوسطه دوم دولتی به تفکیک پایه، شاخه تحصیلی و منطقه آموزشی


 آمار دانش آموز پسر متوسطه دوم به تفکیک رشته و منطقه آموزشی (دولتی و غیردولتی)


 آمار دانش آموز دختر متوسطه دوم به تفکیک رشته و منطقه آموزشی (دولتی و غیردولتی)


 آمار دانش آموز پسر متوسطه دوم به تفکیک رشته و منطقه آموزشی (دولتی)


 آمار دانش آموز دختر متوسطه دوم به تفکیک رشته و منطقه آموزشی (دولتی)


 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش آموز مدارس خاص به تفکیک دوره تحصیلی و جنسیت

 

 وضعیت تراکم  در کلاس دایر دولتی به تفکیک دوره تحصیلی، محل و منطقه آموزشی
 

 آمار آموزشگاه، کلاس و دانش آموز آموزش استثنایی به تفکیک جنسیت و منطقه آموزشی